Landschapsbeheer

De stichting houdt zich bezig met het onderhoud in het gebied Midden-Delfland, een gebied grofweg begrensd door de Schie, de Vlaardingse Vaart en de bebouwing van Schiedam, Vlaardingen en Delft. Dit omvat vele taken en verantwoordelijkheden en wordt gecoördineerd door een vaste kracht.

Wij doen dit in opdracht van Staatsbosbeheer die, samen met de natuurorganisaties, het beheerplan voor het gebied heeft opgesteld. De organisaties die hierbij betrokken zijn, zijn o.a. Gemeenten, Weidevogelwerkgroep, Midden-Delfland Vereniging en Natuurlijk Delfland.

Onderhoud van het gebied

Onderhoud van het gebied behelst de verzorging van de natuurelementen, de percelen langs de snelweg A4, knotten van wilgen, verzorgen van bomen, onderhoud van de bruggen, hekken en afvalbakken.Maar ook grote werken zoals het onderhoud van slootkanten, bospercelen, hooilanden, moerassen en rietkragen.
Daarnaast is het maaien van de graspercelen van belang, waarbij met voorlopen gecontroleerd wordt of er geen vogelnesten of andere zoogdieren aanwezig zijn.

Lokaal partners

Het gebied is zeer laag en daarom wordt er zorggedragen voor goede drainage. Het onderhouden van slootkanten, duikers en greppels is daarbij zeer belangrijk. Hierbij werken we nauw samen met diverse ondernemers uit het gebied, zoals plaatselijke loonwerkers, agrariërs, planten- en ecologie deskundigen, de Agrarische Vereniging Vockestaert en diverse vrijwilligers. Doordat alles lokaal is, is de belastende voetafdruk zo klein mogelijk.

Adviserende rol

Ook adviseren wij onze opdrachtgevers en zijn we de ogen en oren in het gebied om problemen zoals zwerfafval te signaleren. Wij observeren ook of de natuur zich goed ontwikkeld en soms is de constatering dat een en ander bijgestuurd dient te worden.